Het is absurd dat ziekenhuizen euthanasie zouden mogen weigeren zonder hun subsidiëring te verliezen

Etienne Vermeersch is gewezen voorzitter van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Hij antwoordt op het opiniestuk 'Euthanasie: wie stelt zich eigenlijk boven de wet?' van Fernand Keuleneer.

Etienne Vermeersch I 31 december 2015 I De Morgen Opinie

Strikt formeel gezien heeft meester Keuleneer ten dele gelijk, maar niet volledig.

Het is waar dat de wet de ziekenhuizen niet uitdrukkelijk verplicht euthanasie toe te laten, maar het is onjuist dat de wet expliciet het recht geeft euthanasie te weigeren. De wet zegt terzake niets. Tijdens het Kamerdebat kwam er een vraag hierover vanuit CVP-hoek. Het feit dat die gesteld werd bewijst al dat de tekst zelf hierover geen uitsluitsel bood. De interpretatie van Fred Erdman was onjuist, maar heeft ook geen bindende kracht. De discussie over art. 14 werd immers ten gronde gevoerd in de Senaatscommissie (Verslag blz. 1307-1319). 

Ieder eerlijk mens die dit leest moet toegeven dat het daar alleen ging over een gewetensclausule voor menselijke personen. Dat blijkt bovendien zonneklaar uit het feit dat senator Vandenberghe tot tweemaal toe poogde rechtspersonen, nl. ziekenhuizen, erbij te betrekken (amend. 643 en 644). Dit werd telkens verworpen met 18 tegen 10. De huidige tekst werd toen bij stemming vastgelegd en de juiste interpretatie ervan dus ook. Wat door een stemming is vastgelegd kan alleen door een stemming worden gewijzigd. De Kamer kon dus een nieuwe interpretatie alleen invoeren door dit verworpen amendement alsnog goed te keuren.

 

Etienne Vermeersch. Beeld PHOTO_NEWS

 

Het spreekt overigens nogal vanzelf dat een gewetensclausule voor menselijke individuen bedoeld is: instellingen hebben geen geweten: alleen wilsbekwame mensen hebben dat.

Bij ontstentenis van een formele wettekst moet de rede en de ethiek uitsluitsel geven.

Onze wet is manifest bedoeld voor alle burgers die er een beroep willen op doen.

Alle ziekenhuizen functioneren met het geld van de gemeenschap: het is absurd dat sommige ervan de toegang tot een zo belangrijke wet zouden mogen afsluiten zonder hun subsidiëring te verliezen. Het is ook mateloos onbillijk dat sommigen, omdat er geen humaan ziekenhuis in de buurt is, zinloos moeten lijden. Vanuit een ethisch oogpunt getuigt het van een verwardheid over de rangorde van de waarden en van een zeldzame gevoelskilte, als zelfs een bisschop meent dat de 'vrijheid' van een ziekenhuisbestuur primeert boven de vrije keuze van de mens in nood en boven de gewetensbeslissing van een medemenselijke arts.